Voorwaarden voor deelname aan de Regeling Gratis VOG

Als uw organisatie aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan zij deelnemen aan de Regeling Gratis VOG en gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG, wat is dit?) klaarzetten voor uw vrijwilligers.

U kunt bij het opzetten van een preventiebeleid ook hulp en inspiratie krijgen van een expertpoule.

Voorwaarden deelname Regeling Gratis VOG

  1. Uw organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  2. Uw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat u in uw beleid zien hoe u vrijwilligers informeert over uw beleid. Zorg ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op uw website.
  3. U moet voor uw vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).
  4. Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben.
  5. Uw organisatie moet eHerkenning hebben om, als u bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

Als uw organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, kijkt het CIBG of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat zij wordt toegelaten tot de Regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de Regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.

Stappenplan voor uw preventiebeleid

De koepelorganisaties NOC*NSF, CIO en Vereniging NOV hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is gericht op de sport, de ander op kerkelijke organisaties en weer een ander op het brede vrijwilligerswerk. Deze stappenplannen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de Regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

Ondersteuning bij het opzetten van uw preventiebeleid door een expertpoule

Voor hulp bij het opstellen van een actief en gedegen preventiebeleid kunt u als bestuur van een sportorganisatie, kerkelijke organisatie of andere vrijwilligersorganisatie een beroep doen op een expertpoule. Deze is bedoeld voor iedere organisatie waarvan vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en in situaties waarbij sprake is van ongelijke machtsverhoudingen.

Tijdens het ondersteuningstraject zal uw organisatie door een expert worden bijgestaan in het opzetten en implementeren van een actief en gedegen preventiebeleid. Binnen het ondersteuningstraject vormt een bestaand stappenplan de leidraad. U krijgt gemiddeld 15 uur aan begeleidingstijd en dit kost u niets. Tijdens een intakegesprek wordt samen de route en inzet van de expert bepaald. Dit ondersteuningstraject kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl.

Tevens bestaat er een mogelijkheid voor gemeenten, vrijwilligerscentrales, sportbonden, etc. om voorlichtingsbijeenkomsten, ook wel (online) inspiratiesessies genoemd, aan te vragen die interessant zijn voor hun achterban. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via vog@nocnsf.nl.

De expertpoule is beschikbaar voor alle vrijwilligersorganisaties, ook voor organisaties die niet onder het NOC*NSF vallen.